Podmínky pro zpracování

Abych mohl vše zpracovat podle Vašich představ, je potřeba dodržet následující podmínky:

A) Prvně je třeba se domluvit na čase zpracování (kdy materiály zašlete a kdy je chcete mít hotové) a předmětu zpracování, a to vše přes kontakt, který je uveden v sekci "Objednávka" v horním panelu. Od tohoto se totiž odvíjí i cena. Až se přesně domluvíme, pak postupujte následovně. 

B) Je třeba:

  1. Zaslat soubor ke zpracování.
  2. Zaslat podklady pro zpracování (jsou-li) - př. směrnice z VŠ, pokyny děkana, ...
  3. Nemáte-li podklady, potom prosím vypsat do e-mailu pokyny.

Pokud splníte tyto body, pak budu práci moci zpracovat nejefektivněji. Po splnění úkolu nebo jiném ukončení spolupráce doručené materiály do 5 dnů mažu. Čas pro zpracování počíná doručením kompletních podkladů, což potvrdím písemně e-mailem.

C) Pokud byste ještě v svém textu našli po zfromátování a doručení hotové objednávky nějaké své chyby, pak je třeba mi je nahlásit a do textu nezasahovat, upravím je. Pokud totiž do textu zasáhnete, může se stát, že tím celou moji práci zase "rozházíte". Proto jakékolik úpravy doporučuji dělat přes mne, je to v ceně služby. Totéž platí i pro případ, že chybu udělám já a Vy ji odhalíte dříve. Když by to už hodně spěchalo, nemám problém Vám zavolat a text doladit podle Vašich představ přes telefon - též v ceně služby.

  1. Platba za zpracovaný text je vyžadována buď částečně předem nebo až po provedení formátování. Vše záleží na domluvě. Po dokončení práce je platba očekávána na e-mailem sdělený účet do 5 dnů

Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky webové nabídky fyzické osoby podnikatele Ivo Novák, webové stránky www.wordprace.cz – formátování strojově psaného textu

 

Čl. 1 – Poskytovatel

(1)    Tyto obchodní podmínky v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravují vzájemná práva a povinnosti mezi spotřebitelem a poskytovatelem, která vznikají na základě smlouvy o dílo uzavřené na základě poptávky spotřebitele a přijetí takové poptávky poskytovatelem. Nabídka prezentovaná na webu www.wordprace.cz je pouze informativního charakteru je poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o dílo se spotřebitelem, na základě které by splnil cokoliv z nabídky na webu www.wordprace.cz uvedené.

(2)    Poskytovatelem služeb uvedených na webu www.wordprace.cz je podnikatel Ivo Novák, zapsaný v živnostenském rejstříku pod č. 87326736, bytem 53312 Chvaletice, Obránců míru 145. E-mailová komunikace je možná přes e-mail wordprace@gmail.com

(3)    Poskytovanou službou se rozumí formou smlouvy o dílo na zakázku dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění poskytnutí úpravy prací vytvořených v programu Microsoft Word a obdobných a konzultací v souvislosti s tímto programem a programech obdobných. Podrobně v sekci „Podmínky“ a sekci „Ceník“.

(4)    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu poptat službu od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při poptávce služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

Čl. 2 – Práva spotřebitele v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(1)    Spotřebitelem se rozumí osoba, která odebírá službu poskytovanou poskytovatelem služeb.

(2)    Služby dodávané poskytovatelem jsou: opravy a úpravy prací psaných v programu Microsoft Word a obdobných textových editorech, poradenství v oblasti formátování a služeb podobných v programu Microsoft Word a textových editorech obdobných. Opravou či úpravou textu se rozumí oprava či úpravu textu dle pokynu zadavatele či dle platné ISO normy stanovící podmínky pro formální úpravu strojově psaného textu (dále jen „formátování textu“).

(3)    Cena služby je:

a.       8 Kč za na formátovanou stránku. Stránkou se rozumí výsledná stránka po provedené úpravy nebo opravy textu,

b.      0 Kč za naformátování dodaného textu do 72 hodin od potvrzení doručení všech podkladů dodavatelem,

c.       200 Kč za naformátování dodaného textu do 48 hodin od potvrzení doručení všech podkladů dodavatelem,

d.      400 Kč za naformátování dodaného textu do 24 hodin od potvrzení doručení všech podkladů dodavatelem,

e.      800 Kč za naformátování dodaného textu do 12 hodin od potvrzení doručení všech podkladů dodavatelem,

f.        1.200 Kč za naformátování dodaného textu do 3 hodin od potvrzení doručení všech podkladů dodavatelem,

g.       250 Kč za hodinu práce dodavatele za doplňkové služby, kterými jsou zejména úprava tabulek, úprava grafů a obrázků, vytváření popisků tabulkám, grafům, obrázkům, vytvářen automatických seznamů kromě obsahu, vytváření citací a jiné tvůrčí práce, které nejsou formátováním již hotového textu. Na nutnost doplatku 250 Kč za hodinu práce je spotřebitel vždy předem upozorněn, dodavatel práce navíc vykoná až po souhlasu spotřebitele, který lze udělit i prostřednictvím e-mailu,

h.        200 Kč za vytvoření reportu o zjištěných gramatických a stylistických chybách v textu.

 

(4)    Způsob platby je stanoven na dobu po úplném poskytnutí služby. tj. po splnění objednávky spotřebitele dodavatelem, nesjednají si smluvní strany něco jiného. Úhrada za poskytnuté služby se děje bankovním převodem na bankovní účet, který je sdělen spotřebiteli vždy e-mailovou zprávou.

(5)    Dodání služby se děje výhradně elektronicky, distančně, a to přes e-mail. Plnění je poskytnuto elektronicky ve formátu, ve kterém spotřebitel text dodal a dále ve formátu .PDF.

(6)    Dodání poskytnuté služby se děje výhradě distančně, pomocí e-mailu. Náklady na dodání jsou stanoveny na 0 Kč.

(7)    Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže spotřebitel mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

(8)    Smlouva je uzavřena shodným projevem vůle smluvních stran přes e-mailovou komunikaci s poskytovatelem, a to v českém jazyce. Spotřebitel zašle poskytovateli objednávku, ve které uvede zadání díla, připojí k ní předmět zpracování v el. podobě a pokyny ke zpracování, poskytovatel posoudí srozumitelnost a obsah objednávky, případně vyzve spotřebitele k doplnění informací. V případě, že spotřebitel doručí úplné zadání poptávky zpracování díla, pak poskytovatel potvrdí spotřebiteli přijetí objednávky. Od potvrzení počíná plynout poskytovateli lhůta pro splnění povinnosti.

(9)    Odstoupit od smlouvy není možné. Předmět služby je zpracování formátování prací psaných v programu Microsoft Word a v editovacích textových programech obdobných dle pokynu spotřebitele.

(10)Uzavřená smlouva mezi dodavatelem (poskytovatel) a spotřebitelem je po uzavření archivována, a to jako e-mailová zpráva a je přístupná na vyžádání.  Chyby nebo doplnění smlouvy je možné provést výhradně přes e-mail poskytovatele, a to bez zbytečného odkladu.

(11)Smlouva je uzavřena dobu určitou do jejího splnění – zaslání hotového díla spotřebiteli, který potvrdí přijetí zpracovaného díla.

čl. 3 – Práva z vadného plnění

(1)    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

(2)    Poskytovatel odpovídá spotřebiteli, že výsledek služby při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel výsledek služby převzal:

a.       má výsledek služby vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné,

b.      se výsledek služby hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se výsledek služby tohoto druhu obvykle používá,

c.       výsledek služby odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.      je výsledek služby v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.      výsledek služby vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

(3)    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba byla vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaé služby v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(4)    Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u poskytovatele na adrese jeho provozovny, postačí však formou e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od spotřebitele reklamovanou službu.

Čl. 4 - Zprostředkování korektury textu

(1)    Poskytovatel zprostředkuje možnost uzavření smlouvy o dílo s poskytovatelem služeb uvedených na webu www.ipravopis.cz. Zprostředkování není úplatné. Zprostředkovatel neodpovídá za výkon služby poskytované na webu www.ipravopis.cz.

Čl. 5 – Závěrečná ustanovení

(1)    Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek. Nikdy ne však k tíži spotřebitele. Změna podmínek nabývá účinnosti vždy před objednáním služby, nikoliv v jejím průběhu.

(2)    Průběh vyřízení objednávky a její náležitosti jsou vymezeny v sekci „Podmínky“ a „Ceník“.

(3)    Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu spotřebitele.

(4)    Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač spotřebitele, může spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

(5)    Poskytovatel služeb neprovádí gramatické korekce dodaných textů, nijak neupravuje obsah textu – nic nemaže, nic nedoplňuje, není-li sjednáno jinak.

(6)    Každý zpracovaný dokument (služba) je zaslán spotřebiteli ke kontrole.

(7)    S osobními údaji je nakládáno v mezích Zákona o ochraně osobních údajů. Slouží pouze pro vzájemnou komunikaci. Zasláním textu s osobními informacemi souhlasí zasilatel s jejich oznámením poskytovateli, který je nezpracovává ani neposkytuje třetím osobám. Autorské dílo poskytnuté poskytovateli je archivováno v e-mailové schránce poskytovatele min. 1 měsíc za účelem pozdějších úprav na žádost zasilatele díla.

(8)    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

(9)    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy wordprace@gmail.com – předmět: Stížnost. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Spotřebitel má též možnost zahájit mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí na webu www.coi.cz

(10)Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(11)Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

(12)Tyto podmínky platí od 7.12.2015. Jejich změna je vyhrazena.

 

 

Poptávka formátování textu

Tento formulář slouží pro odeslání objednávky či poptávky služby formátování textů. Stačí jen vyplnit pár tabulek a já se Vám co nejdříve ozvu. Pokud poptáváte službu - napište mi, kdy dokumenty chcete poslat a do kdy je chcete mít zpracované.

---